หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นายยุทธภูมิ ใจสุวรรณ
ปลัด อบต.อ่างทอง


นายมาณพ นุ่มเกลี้ยง
รองปลัด อบต.อ่างทอง
 
 


นายภาวัต ช่วงบัญญัติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวราต้า กุลพรม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางวิมลรัตน์ จันทร์แดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายปรีดา วงค์หมอ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวบุญญาพร ดิษฐสม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวสุนันทา คมขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายฐิติกานต์ ศรีโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ


พ.จ.อ.สมชาย หมู่คำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน