หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
         

ถนนลูกรัง จำนวน 154 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 47 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 56 สาย

สะพานคอนกรีต จำนวน 8 แห่ง
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำที่ไหลผ่าน จำนวน 1 สาย

ห้วย / หนอง / คลอง / บึง
    จำนวน 39 แห่ง/สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 35 แห่ง

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 1,194 แห่ง