หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  รายงานอื่นๆ
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการวิจัยการสาํรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง อาํ เภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร ประจําปี งบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานงบการเงินประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-2 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสิย [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รานงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเรื่อง บัญชีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2   
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10