หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
 

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว
                 1. นายอรรถพล  ฉ่ำแสง            ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
                 2. นางสาววิชุณี  จุลตะคุ           ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
                 3. นางสาวกิตติพร  อาสะโพธิ์     ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
                          
                                                       รายละเอียดตามเอกสารที่ดาวน์โหลด

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 15.49 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 89 ท่าน