หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  มีความประสงค์             จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น  มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  ดังนี้
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภททั่วไป
1.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 2 อัตรา
2.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์                    ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ  และหากผู้ใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำนาทะเบียนประวัติ  หนังสือยินยอมให้โอน และหนังสือรับรองความประพฤติ มายังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 16.20 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 125 ท่าน