หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่างทอง [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศและคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดว [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
คู่มือสำหรับประชาชน [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 65 
ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 106 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผููู้ได้รับก [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 75 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศ อบต.อ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ของ อบต [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 76 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
เชิญชวนร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศ อบต.อ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ป [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศ อบต.อ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ป [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญทุกท่านโหลดเพลง 3 อาร์สา [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
 
กพ 0023.3/ว 3998 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3989 โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3996 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3997 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3973 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3972 รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3955 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมุลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3946 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 18 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3953 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3947 ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด้กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3887 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3889 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพิ่มเติม [ 11 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3890 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3891 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 11 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3896 การจัดซื้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3840 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3841 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 1-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 2-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 3-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 144 
ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 90- [ 11 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 138 
   
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ( สายบ้านสันติสุข-ดาดเหนือ [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 149 
ประกาศราคากลางปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองขาม-หนองหญ้ามุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบ [ 21 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 169 
 
         
 
 
 
 
เว็บไซต์ กองคลัง อบต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 652  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 413  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 367  ตอบ 0  
 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครชุม ต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัด [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์ก [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรม [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.สักงาม การแข่งขันกีฬาวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.สักงาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลสักงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (การฝึกอบรมเรื่องการ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สักงาม โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลั [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สักงาม อบต.สักงาม สำรวจพื้นที่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนตำบลสักงาม [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สักงาม ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยอำเภอคลองลาน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สักงาม ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม นักกีฬาเหรียญทอง มวยไทย สมัครเล่น \"บุรีรัมย์เกม [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สักงาม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านจอมแขวน

ตลาดริมทาง “ตลาดมอกล้วยไข่” จังหวัดกำแพงเพชร