กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศ [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ รายจ่าย งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ อบต.อ่างทอง [ 29 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 49 
เว็บไซต์ กองคลัง อบต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 องค์การบริหา [ 15 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านทรัพย์ท่าเสา หมู่ที่ 21 ตำบ [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอารอเนกประสงค์ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วน [ 27 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete (Overlay) หมู่ที่ 11 [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 48 
 
กพ 0023.3/ว 4450 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง [ 24 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4433 1-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4433 2-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4433 3-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4427 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTA [ 21 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4428 แนวทางการดำเนินให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4519 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4424 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 4398 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู่อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและวารสารอาเซียน สถ. e-Magazine [ 20 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4390 1-การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 19 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4390 2-การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 19 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.5/ว 4368 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสั [ 18 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.5/ว 4369 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไต [ 18 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.2/ว 4371 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 18 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4347 โครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 17 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4348 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ [ 17 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4349 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว [ 17 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4281 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ไม่เพี [ 13 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4280 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่ไม่เพี [ 13 ก.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 4282 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประจำงบประมาณ  [ 13 ก.ย. 2561 ]   
 
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3025  [ 25 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3010  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3009  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม 1 ใน 9) แบะภาษีสรรพาสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ย. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3022  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3021  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.คท. มท 0808.2/13602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13561-13584 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13585-13594 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5426  [ 25 ก.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3014  [ 25 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3006 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ย. 2561 ]
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว3007  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13595-13600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว13800 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2946  [ 24 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น) กพส. มท 0810.2/ว2999  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2993  [ 24 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2991  [ 24 ก.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
 
   
ประกาศแผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลางจัดซื้อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอ [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
   
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ [ 12 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
 
         
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0  
เว็บไซต์ กองคลัง อบต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 พ.ค. 2561)    อ่าน 355  ตอบ 0  
 
ทต.ประชาสุขสันต์ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศกำหนดมาตราการการลา มาสาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และประกาศหลักเกณ [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ขอบเขตการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมง [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้อ [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลบึงทับแรต [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต นิทรรศการบริหารจัดการขยะ [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองพิไกร พิธีมอบโล่รางวัลโครงการหมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลบึงงทับแรต [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต โครงการอบรมอาชีพในชุมชน การทำไม้กวาดดอกหญ้า [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยยั้ง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต โครงการถังขยะอินเทรีย์ตำบลบึงทับแรต [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-